Jootoor Designs

Arrow Up

Arrow Down

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕೊಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಹಾರಾಷ್ಷ್ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ನಗರ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ.

ವಿಕೀಪಿಡಿಯ